• ވޯލްޑް ފެޑަރޭޝަން އޮފް އަރަބް އިސްލާމިކް އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލްގެ ވަފްދެއް ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި.
  ވޯލްޑް ފެޑަރޭޝަން އޮފް އަރަބް އިސްލާމިކް އިންޓްނޭޝަނަލް ސްކޫލްގެ ވަފްދެއް ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރޭ ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފިއެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގެ މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާރޒް ޑރ. އަހުމަދު ޒިޔާދުގެ ދަޢުވަތަކަށް ރާއްޖެއަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެކެވެ. މި ވަފްދުގައި ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފައި ވަނީ މިޞްރުގެ ވޯލްޑް ފެޑެރޭޝަން އޮފް ޢަރަބިކް އިސްލާމިކް އިންޓަރނޭޝަނަލްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ޕްރޮފެސަރ ޢަބްދުލް ފައްތާޙް ސުލައިމާން އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ އާއި، އެމަނިކުކާނުގެ އަނބިކަނބަލުންނާއި އެސިސްޓެންޓް އަދި ޕަރސަނަލް ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލް އެވެ.
 • ފަޤީރުން ގޮތުގައި ނަން ނޯޓް ކުރުން ކުރިއަށް ދަނީ.
  ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ތިބި ފަޤީރުން ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާރޒް އިން މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ. މިއީ މިގޮތުން ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ފުރަތަމަ ބުރެވެ. މިބުރުގައި 7 އަތޮޅަށް މިނިސްޓްރީއިން ބޭފުޅުން ތަމްރީންކޮށް ވަނީ ފޮނުވާފައެވެ. ފުރަތަމަ ބުރުގައި މިނިސްޓްރީގެ އަމާޒު ހުރީ އާބާދީ ބޮޑު އަތޮޅުތަކަށެވެ. އެއީ ނ، ރ، ތ، ލ، ޅ، އދ އަދި ގދ އަތޮޅެވެ.
 • "ރަމަޟާންމަހަށް ތައްޔާރުވުން" މި ނަމުގައި ވޯރކްޝޮޕެއް ބާއްވައިފި.
  ރަމަޟާން މަހަށް އާންމުން ތައްޔާރުކުރުމަށް ދީނީ މަޢުލޫމާތު ޙިއްސާ ކުރުމަށް މިއަދު ބޭއްވުނު ވޯކްޝޮޕް ހުޅުވައިދެއްވުމަށް އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ، މުސްލިމުންނަކީ ދީނުގައި ސާބިތުވެ ތިބުމަށް އަދި އީމާންކަން ވަރުގަދަ ކުރުމަށް އަބަދުވެސް ހެޔޮ ޢަމަލު ކުރުމަށް ހަނދާންކުރަންޖެހޭ އަދި ހެޔޮ ނަސޭހަތް އަޑުއަހަން ޖެހޭ ބައެއް ކަމަށާއި އެކަމުގެ ފައިދާ ވެސް ކުރާނެކަމަށެވެ.
 • 1437 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހާއި ގުޅުވައިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްއިން ޖުމްލަ 10 ހަރަކާތެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމައިފި.
  ރަމަޟާން މަހުގެ ޚާއްސަ ހަރަކަތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތުދެއްވަމުން މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ އަހުމަދު ޒިޔާދު ވިދާޅުވީ މިއަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން މިހާރުވެސް ބައެއް މަސައްކަތްތައް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މިސްކިތްތައް މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މާލެ އާއި އަތޮޅު ތެރޭގައި ވަރަށް ބާރަށް ކުރިއަށްދާކަން މިނިސްޓަރ ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. މިސްކިތްތައް މަރާމާތު ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ މިއަހަރު 20 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ކަނޑައަޅައިފައެވެ.
 • ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ އިސްލާމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކު ގްރޫޕުގެ 41 ވަނަ އަހަރީ ބައްދަލުވުން ފަށައިފި!
  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމީ ދާއިރާއަށާއި، ސިއްހީ ދާއިރާ އަދި އިޤްދިސާދީ ދާއިރާއަށް ފަންނީ އަދި މާލީގޮތުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެއްވަމުން ގެންދަވާ ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ އިސްލާމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކު ގްރޫޕު ( އައި.ޑީ.ބީ )ގެ 41 ވަނަ އަހަރީ ބައްދަލުވުން 2016 މެއި 15 ވީ އާދިއްތަ ދުވަހު ފަށައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުވުން އިންތިޒާމް ކުރައްވާފައި ވަނީ އައި.ޑީ.ބީއާއި، އިންޑޮނޭޝިޔާގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއާ ގުޅިގެން، އިންޑޮނޭޝިޔާގެ ރައީސް ހިޒް. އެކްސެލެންސީ ޖޯކޯ ވިޑޯޑޯގެ ޚާއްސަ ބެލުމުގެ ދަށުންނެވެ.
 • 26 ވަނަ ޢަރަބި އިސްލާމީ ކޮންފަރެންސްގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފި.
  އެކާވީސްވަނަ ގަރުނުގައި އިސްލާމް ދީނަށް ހުރި ބައެއް ގޮންޖެހުންތަކުން އަރައިގަނެ، ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ދިރިއުޅެމުންގެންދާ މުސްލިމް ޖަމާއަތްތަކުގެ އިސްލާމީ ވަޙުދަތު ރައްކާތެރިކޮށް ޙިމާޔަތްކުރުމަށް، އިސްލާމީ ޤައުމުތަކަށް ފަރުދީ ގޮތުންނާއި ގުޅިގެން ކުރެވިދާނެ ތަފާތު ކަންތައްތަކަކާއި ގުޅޭގޮތުން 26 ވަނަ ޢަރަބި އިސްލާމީ ކޮންފަރެންސްގައި މަޝްވަރާކޮށްފިއެވެ.
 • ސަޢުދީ ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން މާވަށުގައި އިމާރާތް ކުރި މިސްކިތް ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި.
  ސަޢުދީ ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން ލ. ވަށުގައި އަލަށް ޢިމާރާތް ކުރާ މިސްކިތް ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލް ޤައްޔޫމް ރަސްމީކޮށް ހުޅުއްވައިދެއްވައިފިއެވެ.
ޒަކާތުގެ ނިޞޯބު 4212.60

ހުކުރު ދުވަސް