• ސިވިލްސަރވިސްގައި ދެވޭ އެންމެ ބޮޑު މުސާރައާއެކު 3 މަޤާމަކަށް ބޭފުޅުން ހަމަޖައްސައިފި.
  މުސާއިދު ވާއިޒުންގެ މަޤާމަށާއި މުޝްރިފްގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން އެންމެމަތީ މާކްސް ލިބިލެއްވި 3ބޭފުޅުންނަށް މިއަދު މަޤާމު ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގައި ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ރަސްމިއްޔާތުގައި އެބޭފުޅުންނަށް މަޤާމުގެ ލިޔުން ހަވާލުކޮށްދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ.އަޙްމަދު ޒިޔާދެވެ. މަޤާމުތަކަށް ހޮވުނު ބޭފުޅުންނަކީ، މުސާއިދު ވާއިޒްގެ މަޤާމަށް ހަސަން ތައުފީޤާއި މުސާ އަންވަރެވެ. އަދި މުޝްރިފްގެ މަޤާމަށް ޢިއްޒުއްދީން އަދުނާނެވެ.
 • ފެޑަރޭޝަން އޮފް އިސްލާމިކް މެޑިކަލް އެސޯސިއޭޝަންގެ ވަފްދުގެ ބޭފުޅުން އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި.
  ގައިންގަޔަށް އަރާ ބަލިތަކާއި އެއިޑްސްއާ ބެހޭގޮތުން ޑޮކްޓަރީ ގޮތުންނާއި ދީނީގޮތުން، ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ވޯކްޝޮޕް ހިންގެވުމަށް "ފީމާ"ގެ ފަރާތުން ރާއްޖެވަޑައިގެން އުޅުއްވާ ވަފްދުގެ ބޭފުޅުން މިއަދު ހެނދުނު އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފިއެވެ.
 • ޒުވާނުންނާއި، ދަރިވަރުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ވޯކްޝޮޕެއް ފަށައިފި.
  މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ ދަޢުވަތަކަށް މިހާރު ރާއްޖެ ވަޑައިގެން އުޅުއްވާ، ފެޑެރޭޝަން އޮފް އިސްލާމިކް މެޑިކަލް އެސޯސިއޭޝަން "ފީމާ"ގެ ވަފްދުގެ ފަރާތުން ޒުވާނުންނާއި ދަރިވަރުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ގައިންގަޔަށް އަރާ ބަލިތަކާއި އެއިޑްސްއާ ބެހޭގޮތުން ޑޮކްޓަރީ ގޮތުންނާއި ދީނީގޮތުން، ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ 3 ދުވަހުގެ ވޯރކްޝޮޕެއް ފަށައިފިއެވެ.
 • "އިސްލާމީ ސްޓޫޑިއޯ" ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާޙް ކޮށްދެއްވައިފި.
  އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި މިރޭ 21:00 ގައި ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތު ކީރިތި ޤުރްއާންގެ ބަރަކާތުން ފައްޓަވައިދެއްވީ އައްޝައިޚް ޖަންނަތު ސަޢީދެވެ. އެއަށްފަހުގައި ތަޢާރަފްކޮށްދެއްވުމާއި ޝުކުރު ދެންނެވުމުގައި ބައި ފުރިހަމަކޮށްދެއްވީ އައްޝައިޚް ޙަސަން ތައުފީޤު ޢަބްދުއްރަޙްމާނެވެ. އިސްލާމީ ސްޓޫޑިޔޯ ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝަހީބެވެ. އެއަށްފަހުގައި އިސްލާމީ ސްޓޫޑިޔޯގެ ތަޢާރަފެއް އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ރަމީޒް ދެއްވިއެވެ.
 • "އިމާމް ޑިޕްލޮމާ" ކޯހަށް ހޮވުނު ފަރާތްތަކަށް، ކޯހަށް ހޮވުނުކަމުގެ ލިޔުން ހަވާލުކޮށްފި.
  އިމާމުން ކުރިއަރުވާ، އިމާމުންގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވާރސިޓީއާ ގުޅިގެން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިމާމް ޑިޕްލޮމާ ކޯހަށް ހޮވިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް، ކޯހަށް ހޮވުނު ކަމުގެ ލިޔުން މިއަދު ހަވާލުކުރައްވައިފިއެވެ.
 • މިނިސްޓްރީއަށް ދީނީ ފޮތްތަކެއް ހަދިޔާ ކުރަށްވައިފި.
  މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއަށް ދީނީ ފޮތްތަކެއް ހަދިޔާކުރައްވައިފިއެވެ. އިސްލާމް ދީނަށްވަންނަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށާއި، އަލަށް އިސްލާމް ދީނަށް ވަންނަ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާނެ ދީނީ މުހިންމު މަޢްލޫމާތު ތަކެއް ހިމެނޭ މިފޮތްތައް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއާ ހަވާލުކޮށްދެއްވީ، އެމް.ޕީ.އެލް ގެ ޗީފް އެގްޒެކްޓިވް އޮފިސަރ އިބްރާހީމް ޝަރީފެވެ. މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ފޮތްތަކާ ހަވާލުވެލެއްވީ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ އަޙްމަދު ޒިޔާދެވެ.
 • ޞަދަގާތް ފައުންޑޭޝަންގެ ފަރާތުން މިނިސްޓްރީއަށް ފަންކާތަކެއް ހަދިޔާކުރައްވައިފި.
  ޞަދަގާތް ފައުންޑޭޝަންގެ ފަރާތުން، އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއަށް ފަންކާތަކެއް ހަދިޔާކުރައްވައިފިއެވެ. މި ފަންކާތައް މިނިސްޓްރީއާ ހަވާލުކޮށްދެއްވީ ޞަދަގާތް ފަުންޑޭޝަންގެ ޗެއާރޕާާސަން އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު އިބްރާހީމެވެ. މިނިސްޓްރީގެ ފަާތްޕުޅުން ފަންކާތަކާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވީ، އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ އަޙްމަދު ޒިޔާދެވެ.
ޒަކާތުގެ ނިޞޯބު 4212.60

ހުކުރު ދުވަސް