Skip to content
cover imaam thamreen
މާލެ ސިޓީ އިމާމުންނާއި ޚަތީބުންނަށް ބާއްވާ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް އިފްތިތާޙްކޮށްފި
CALENDAR AD_BANDEYRI PAY WIDE
ދެހާސް ބާވީސް ވަނަ އަހަރުގެ ކަލަންޑަރު ވިއްކަން ފަށައިފި
248368225_196124176031459_5362336113647095012_n
މާދަމާ އައްޝައިޚް މުޢިއްޒު ބުޚާރީގެ ވަރަށް ޚާއްސަ ދަރުހެއް ބާއްވަނީ
Khutubaa Icon

ޚުޠުބާ

ހުކުރު ޚުޠުބާ

Nanfoi Icon

ނަން ފޮތް

އަލަށް އުފަންވާ ކުދިންނަށް ކިޔާ ނަން

Zakat icon

ޒަކާތް

ޒަކާތު ފޯމު

touch

ޒަކާތް ދެއްކުން

އޮންލައިން ކޮށް މީރާ މެދުވެރިކޮށް
މުދަލު ޒަކާތް ދެއްކުން

telephone

ދީނީ ސުވާލު ކުރެއްވުމަށް

ހޮޓްލައިން
300 8901

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ/ ދައުވާ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޔުނިޓް ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ/ ދައުވާ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޔުނިޓް ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު

ރިސޯޓުތަކުގެ މިސްކިތްތަކަށް ޚަޠީބުން ތަމްރީނު ކުރުމަށް ހިންގި ޕްރޮގްރާމް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު  ބާއްވައިފި

  ރިސޯޓުތަކުގެ މިސްކިތްތަކަށް ޚަޠީބުން ތަމްރީނު ކުރުމަށް ހިންގި ޕްރޮގްރާމް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު  ބާއްވައިފިއެވެ. މި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްގައި ސަނަދު ޙާސިލު ކުރެއްވި ބޭފުޅުންނާއި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ. އަޙްމަދު…

ހުކުރު ޚުތުބާ: 10 ޑިސެމްބަރު 2021 (ހަޤީޤީ ޙަޔާތަކީ އުޚްރަވީ ޙަޔާތް)

ހުކުރު ޚުތުބާ: 10 ޑިސެމްބަރު 2021 (ހަޤީޤީ ޙަޔާތަކީ އުޚްރަވީ ޙަޔާތް)