Skip to content
AX3A4176
ސަޢޫދީ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާ ކުރެއްވި 50 ޓަނުގެ ކަދުރު ރަސްމީކޮށް ހަވާލުކުރައްވައިފި
AX3A9622
މިއަހަރުގެ ފިޠުރު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި މާލެއިން 7 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ
AX3A4004_1
ކުރެންދޫ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި
Khutubaa

ޚުޠުބާ

ހުކުރު ޚުޠުބާ

Nanfoi

ނަން ފޮތް

އަލަށް އުފަންވާ ކުދިންނަށް ކިޔާ ނަން

Zakat

ޒަކާތް

ޒަކާތު ފޯމު

Pay Zakat

ޒަކާތް ދެއްކުން

އޮންލައިންކޮށް ޒަކާތް ދެއްކުން

Telephone

ދީނީ ސުވާލު ކުރެއްވުމަށް

ހޮޓްލައިން
300 8901

ކޮންޓްރެކްޓް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް

ކޮންޓްރެކްޓް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް

އިސްލާމިކް އެފެއާރޒް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ކޮންޓްރެކްޓް) މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އޭ2 ޝީޓް

އިސްލާމިކް އެފެއާރޒް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ކޮންޓްރެކްޓް) މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އޭ2 ޝީޓް
ސަޢޫދީ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާ ކުރެއްވި 50 ޓަނުގެ ކަދުރު ރަސްމީކޮށް ހަވާލުކުރައްވައިފި

ސަޢޫދީ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާ ކުރެއްވި 50 ޓަނުގެ ކަދުރު ރަސްމީކޮށް ހަވާލުކުރައްވައިފި

ސަޢޫދީ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާ ކުރައްވާފައިވާ 50 ޓަނުގެ ކަދުރު މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒާއި ރަސްމީކޮށް ހަވާލުކުރައްވައިފިއެވެ. ކިންގ ސަލްމާން ހިއުމެނިޓޭރިއަން އެއިޑް އެންޑް ރިލީފް ސެންޓަރގެ ވަފުދެއް ރާއްޖެ ވަޑައިގެން މިކަމަށްޓަކައި…