Skip to content
viber_image_2022-07-20_16-35-20-895 - Copy
އަމީރުލް ޙައްޖު، މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ. އަޙްމަދު ޒާހިރު ޢަލީ ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި
hajj edited
ޙައްޖުވެރިންގެ ފުރަތަމަ ގްރޫޕް ރާއްޖެ އަތުއްވެއްޖެ
Khutubaa

ޚުޠުބާ

ހުކުރު ޚުޠުބާ

Nanfoi

ނަން ފޮތް

އަލަށް އުފަންވާ ކުދިންނަށް ކިޔާ ނަން

masjid icon

Competition

Islamic Center Design Competition

Zakat

ޒަކާތް

ޒަކާތު ފޯމު

Pay Zakat

ޒަކާތް ދެއްކުން

އޮންލައިންކޮށް ޒަކާތް ދެއްކުން

Telephone

ދީނީ ސުވާލު ކުރެއްވުމަށް

ހޮޓްލައިން
300 8901

ގދ. ނަޑެއްލާ މިސްކިތި އިމާމު މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ އޭ 2 ފޯމް

ގދ. ނަޑެއްލާ މިސްކިތި އިމާމު މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ އޭ 2 ފޯމް

ތ. ވަންދޫ މިސްކިތި އިމާމު މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ އޭ 2 ފޯމް

ތ. ވަންދޫ މިސްކިތި އިމާމު މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ އޭ 2 ފޯމް